กิจกรรมการจัดการความรู้นี้ จัดทำขึ้นตามนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดการความรู้ อันเป็นการระดมความคิด พิจารณา สร้างสรรค์ให้เกิดองค์ความรู้ ในการพัฒนาการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้นี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๑ เทคนิคการละเล่นเพลงอีแซว
ของศิลปินภูมิปัญญาท้องถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี
๒ การพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
๓ กระบวนการนำผลงานวิจัย
มาใช้ประโยชน์กับชุมชน
๔ แนวทางการพัฒนางาน
ที่มีประสิทธิภาพ

๕ กระบวนการนำผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์กับชุมชน

๖. แนวทางการเขียนโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพ
๗ รูปแบบการเล่นเพลงอีแซว
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี
๘ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน