งานโขนสุโขทัย

โดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ประภัสร์ ถ่ายภาพ