งานโขนสุโขทัย

โดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ประภัสร์ ถ่ายภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12