งานโขนสุโขทัย

โดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ประภัสร์ ถ่ายภาพ

13
14
15
16
17
18
19
20